ข้อตกลงเเละเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน Guangzhou-Cargo ว่า“ บริษัท” และแทนลูกค้าว่า “ท่าน”โดยท่านต้องยอมรับเงื่อนไข ขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท ก่อนใช้บริการ ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ท่านใช้บริการฝากสั่งกับทางบริษัท (ให้บริษัทติดต่อซื้อสินค้าให้) ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงานในการติดต่อซื้อขาย จากร้านค้าที่ท่านเลือกมา ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบการันตีความผิดพลาดของร้านค้าจีน อาทิเช่น สินค้าไม่ตรงปก ไม่มีคุณภาพตามที่ลงโฆษณา แตกหัก ส่งผิดไซน์ ส่งผิดสี ส่งไม่ครบ ไม่คืนเงิน เป็นต้น ทางบริษัทยินดีช่วยเหลือประสานงานในการทวงถามติดตามเท่านั้น
ในกรณีที่ท่านสั่งสินค้าเอง (ใช้แต่บริการขนส่ง) กรณีมีปัญหากับร้านค้าจีนนั้น ทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อทวงถาม (เก็บค่าบริการตามสถานการณ์นั้นๆ) แต่ไม่รับประกันผลการรับผิดชอบจากร้านค้าจีนได้ เนื่องจากท่านเป็นผู้เลือกร้านค้านั้นเอง ทางบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการติดต่อให้เท่านั้น
กรณีที่สินค้าสูญหายจากโกดังจีนมายังโกดังไทยที่เกิดจากขนส่ง หรือกรณีสินค้าพิเศษ ลิขสิทธิ์ติดด่าน ทางบริษัทรับผิดชอบคืนเฉพาะค่าขนส่งคืน 3 เท่า เช่น ท่านจ่ายค่าขนส่ง 100 บาท ทางบริษัทจ่ายเพิ่มอีก 200 บาท :100x3=300บาท ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ การเมือง สถานการณ์ต่างๆที่นอกเหนือการควบคุม
ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย แตกหัก จากการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม กรณีสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ท่านควรแจ้งทางบริษัทหรือร้านค้าให้ตีลังสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการขนส่งตลอดระยะทางได้
ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าต้องห้าม หากพบว่ามีการแอบส่งโดยไม่แจ้งทางบริษัทปรับ 5 เท่าของราคาสินค้านั้นๆ กรณีโดนยึด และเกิดปัญหาต่างๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้า แล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหาย สินค้าหลุดตก สินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการขนส่ง การสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านไทย ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆนี้ได้
ในกรณีที่สินค้าถึงไทยแล้ว เพื่อการติดตามผลกับทางร้านค้า ว่าสินค้าที่สั่งมานั้นถูกต้องตามแบบ และครบตามจำนวนหรือไม่ เมื่อได้รับสินค้าท่านจะต้องรีบเช็คโดยเร็วที่สุด หากพบว่าสินค้าร้านค้าใดมีปัญหา ท่านต้องทำการเก็บห่อ/กล่องไว้ก่อน และรีบแจ้งทางบริษัทโดยทันที หากท่านมารับสินค้า หรือแจ้งทางบริษัทช้า ทางบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สินค้าอาจติดตามยากและท่านอาจจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นจากร้านค้าจีน ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ ระหว่างท่านและร้านค้าจีนได้ ทางเราเป็นเพียงผู้ประสานงานให้เท่านั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า หากยังไม่ได้รับการชำระเงิน กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าหลังจากสินค้าเข้าโกดังไทยภายใน 7 วัน หากสินค้าสูญหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น โดยที่ทางบริษัทไม่ได้เก็บค่าบริการฝากสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าออกมาจำหน่าย เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำเข้า จึงจำเป็นต้องนำเงินมาชดเชยในส่วนของต้นทุนนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้าสินค้าในกรณีจําเป็นเพื่อระบุและบันทึกรายละเอียดสินค้า
ระยะเวลาการขนส่งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง ทางบริษัทไม่มีการรับประกันถึงความล่าช้าของสินค้าไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าติดตรวจ ติดภัยธรรมชาติ ทำให้สินค้ามาช้าไม่ทันขายตามระยะเวลาที่ท่านกำหนด
สำหรับลูกค้า สั่งซื้อและนำเข้าสินค้า
หากสินค้าของท่านเข้าโกดังไทยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งส่งสินค้าภายใน 24 ชม.นับจากวันที่มีประกาศสินค้าของท่านเข้าโกดังไทย หากลูกค้าแจ้งส่งของเกิน 5 วัน นับจากวันสินค้าเข้าไทย ทางบริษัทขอปฎิเสธการรับผิดชอบ กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ครบจากทางร้านค้า เราจะไม่ติดตามสอบถามจากร้านค้าให้ในทุกกรณี
หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องตรวจสอบจำนวนแทรกของสินค้าที่ท่านแจ้งส่งสินค้าตามใบส่งของ ว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ กรณีได้รับไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งภายใน 24 ชม.นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากแจ้งหลัง 72 ชม.นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทจะไม่ติดตามสินค้าให้ท่าน (ระยะเวลายึดตามการเซ็นรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง)
หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ให้ลูกค้าดำเนินการตรวจสอบสินค้าโดยทันที สินค้าที่ท่านสั่ง กับสินค้าที่ท่านได้รับถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากได้รับไม่ถูกต้อง ให้แจ้งมาในระบบโดยทันที ห้ามเกิน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสอบถามจากทางร้านค้า
สำหรับลูกค้านำเข้าอย่างเดียว
หากสินค้าของท่านถึงโกดังไทยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งส่งสินค้าทันที หากท่านรอเกิน 5 วันทำการไม่แจ้งส่งของ สินค้าของท่านเสียหาย หรือสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี